Europa a migracje międzynarodowe

Pełny sylabus przedmiotu z oferty SGH 

Cele przedmiotu

 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu migracji międzynarodowych.
 2. Przedstawienie migracji jako złożonego i wielowymiarowego problemu badawczego, którego najpełniejszy obraz otrzymuje się przez zastosowanie podejścia inter- i wielodyscyplinarnego.
 3. Zaprezentowanie głównych trendów migracyjnych we współczesnym świecie, ich przyczyn, konsekwencji i uwarunkowań.
 4. Zaznajomienie studentów z głównymi problemami i wyzwaniami w obszarze współczesnych i przyszłych migracji międzynarodowych.
 5. Szczegółowe przedstawienie zakresu przedmiotowego, celów, założeń, mechanizmów i narzędzi polityki UE w dziedzinie migracji i azylu.
 6. Rozwiniecie umiejętności studentów w zakresie analizowania wybranych aspektów współczesnych migracji międzynarodowych oraz polityki migracji i azylu UE, w tym oceny jej skuteczności i efektywności.
 7. Zwiększenie świadomości studentów, iż kształtowanie celowej i spójnej polityki w obszarze migracji i azylu w warunkach członkostwa w UE jest niezbędne, aby stawić czoła aktualnym i przyszłym wyzwaniom migracyjnym i ich wielowymiarowym konsekwencjom.
 8. Rozbudzenie wrażliwości studentów na problematykę migracji międzynarodowych, ich wielowymiarowych przyczyn i konsekwencji dla społeczeństw przyjmujących i wysyłających migrantów.
 

Program przedmiotu

Zajęcia koncentrują się na analizie i ocenie sytuacji w obszarze migracji międzynarodowych we współczesnej Europie, z naciskiem na UE, zarówno w odniesieniu do procesów migracyjnych, jak i wspólnej polityki w dziedzinie migracji i azylu. Migracje międzynarodowe na początku XXI w., zwłaszcza w kontekście europejskim, są ważnym i aktualnym problemem badawczym, którego najpełniejszy obraz uzyskuje się, stosując podejście inter- i wielodyscyplinarne.

 1. Migracje międzynarodowe – wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i definicje, źródła danych na temat migracji.
 2. Migracje międzynarodowe jako złożony i wielowymiarowy problem badawczy w podejściu inter- i multidyscyplinarnym. Przegląd teorii migracji, trudności w badaniu migracji.
 3. Rodzaje migracji.
 4. Migracje a uchodźstwo i azyl. Migracje a obywatelstwo.
 5. Migracje międzynarodowe we współczesnym świecie – trendy, przyczyny, konsekwencje i uwarunkowania, główne problemy i wyzwania.
 6. Europa/Unia Europejska na światowej mapie migracji.
 7. Polityka UE w dziedzinie migracji i azylu: geneza i ramy prawno-instytucjonalne.
 8. Polityka UE w dziedzinie migracji i azylu: migracje regularne (legalne).
 9. Polityka UE w dziedzinie migracji i azylu: migracje nieregularne (nielegalne) i powroty.
 10. Polityka UE w dziedzinie migracji i azylu: uchodźstwo i azyl. Wspólny Europejski System Azylowy.
 11. Polityka UE w dziedzinie migracji i azylu: zintegrowane zarzadzanie granicami zewnętrznymi i polityka wizowa.
 12. Wymiar zewnętrzny polityki migracji i azylu. Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności.
 13. Ocena polityki UE w dziedzinie migracji i azylu.
 14. Kryzys migracyjny i kryzys uchodźczy w Europie. Odpowiedź UE. Europejska Agenda Migracyjna.
 15. Przyszłość wspólnej polityki migracji i azylu. Analiza SWOT. Wnioski i rekomendacje.