Przydatne źródła

Przydatne źródła obejmują wykaz interesujących, aktualnych i wiarygodnych publikacji, baz danych i materiałów internetowych na temat: migracji, azylu i uchodźstwa w Europie/UE, a także polityk migracyjnej i integracyjnej. 

Useful sources include a list of interesting, timely and reliable publications, databases and Internet sites on migration, asylum and refugees in Europe / the EU, as well as on the policies of immigration and integration.