Informacje ogólne

Projekt EUMIGRO wpisuje się w założenia Jean Monnet Module, który w myśl Programu Erasmus + ma być 3-letnim programem nauczania z zakresu ogólnej lub szczegółowej problematyki Unii Europejskiej i integracji europejskiej w instytucjach szkolnictwa wyższego. Projekt jest realizowany w latach 2016–2019 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przez dr Martę Pachocką – młodego pracownika naukowo-dydaktycznego na stanowisku adiunkta. Zakres przedmiotowy projektu dotyczy sytuacji w Unii Europejskiej i w jej państwach członkowskich wobec współczesnych procesów migracyjnych, a także prowadzonych polityk sektorowych – (i)migracyjnej i integracyjnej – na poziomie krajowym i unijnym. Uzupełnieniem tej problematyki jest kwestia uchodźstwa i azylu. W ostatnich latach zainteresowanie migracjami międzynarodowymi, ich uwarunkowaniami, przebiegiem i konsekwencjami stale wzrasta w związku z nasilającymi się kryzysami w Basenie Morza Śródziemnego – migracyjnym i uchodźczym. Zarówno przyczyny jak i skutki obecnie obserwowanej sytuacji kryzysowej w Europie są wielowymiarowe – społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i instytucjonalne. W obszarze tym konieczna jest pogłębiona refleksja naukowa połączona ze wzmożoną aktywnością dydaktyczną i badawczą, aby stały się one głównym źródłem rzetelnej wiedzy dla społeczeństw europejskich – a zwłaszcza młodych ludzi – w miejsce przekazów medialnych i dyskusji politycznych.

Cele projektu

Głównym celem projektu EUMIGRO jest promowanie badań zdefiniowanych przez zakres merytoryczny projektu, a także poszerzenie oferty dydaktycznej SGH o nowe przedmioty, które w sposób całościowy, innowacyjny i wielowymiarowy ujmują aktualną i ważną problematyką migracji i azylu w Europie/UE.

Mając na uwadze cele ogólne Działań Jean Monnet cele projektu EUMIGRO są następujące:

 • wyposażenie studentów i młodych specjalistów w wiedzę na tematy związane z Unią Europejską, mające znaczenie dla ich życia akademickiego i zawodowego, oraz zwiększenie ich kompetencji obywatelskich;
 • upowszechnianie i różnicowanie przedmiotów związanych z UE w programach nauczania proponowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego swoim studentom.

W odniesieniu do celów przewidzianych dla Modułów Jean Monnet cele projektu EUMIGRO są następujące:

 • propagowania badań i pierwszych doświadczeń w zakresie nauczania młodych badaczy, naukowców oraz specjalistów w dziedzinie Unii Europejskiej;
 • promowania publikacji i rozpowszechniania wyników akademickich badań naukowych;
 • prowadzenia dostosowanych do potrzeb zajęć na temat określonych zagadnień związanych z UE, istotnych dla absolwentów z punktu widzenia ich życia zawodowego.

Działania w ramach EUMIGRO

W ramach projektu EUMIGRO zaplanowano różne działania, w tym: zajęcia dydaktyczne, badania, wydarzenia naukowe i określone produkty (np. publikacje naukowe, referaty konferencyjne, materiały dydaktyczne). Działania będą systematycznie realizowane w latach 2016–2019. Obejmą one m.in.

 1. Wprowadzenie do oferty dydaktycznej SGH dwóch nowych przedmiotów w językach angielskim i polskim dotyczących współczesnych migracji międzynarodowych i polityki migracyjnej w Europie/UE, tj.:
  1. Europa a migracje międzynarodowe perspektywa interdyscyplinarna
  2. Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE

oraz przeprowadzenie 240 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów SGH w ramach tych przedmiotów.

 1. Realizacja działań naukowo-badawczych w tematyce projektu, we współpracy z badaczami z innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
 2. Zorganizowanie:
  1. trzech corocznych debat panelowych - konferencji dotyczących zakresu projektu
  2. 12 spotkań dla studentów w ramach prowadzonych w SGH seminariów dyplomowych w formie warsztatów
 3. Przygotowanie „produktów” projektu:
  1. opracowanie materiałów dydaktycznych do obu przedmiotów
  2. przygotowanie i prowadzenie strony internetowej projektu
  3. opracowanie i publikacja co najmniej trzech tekstów naukowych w wyniku prowadzonych badań