Erasmus+

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społecznoekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów programu na rzecz efektywnego wykorzystywania ludzkiego i społecznego potencjału Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

Zgodnie z jednym z nowych elementów wprowadzonych w traktacie lizbońskim Erasmus+ wspiera również działania mające na celu rozwijanie europejskiego wymiaru sportu poprzez promowanie współpracy między organami odpowiedzialnymi za sport. W programie promuje się tworzenie i rozwój europejskich sieci, zapewniając możliwości współpracy między zainteresowanymi stronami oraz wymianę i transfer wiedzy i know-how w różnych obszarach dotyczących sportu i aktywności fizycznej. Ta wzmocniona współpraca przyniesie wyraźne pozytywne skutki pod względem rozwijania potencjału kapitału ludzkiego w Europie, przyczyniając się do ograniczenia kosztów społecznych i gospodarczych braku aktywności fizycznej.

W ramach programu wspierane są działania, współpraca i narzędzia spójne z celami strategii „Europa 2020” i jej inicjatywami przewodnimi, takimi jak Mobilna młodzież i Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Program przyczynia się również do realizacji celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz strategii UE na rzecz młodzieży za pomocą otwartych metod koordynacji.

Program Erasmus+ przyczynia się do:

 • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, w tym wyznaczonego w niej głównego celu w dziedzinie edukacji;
 • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), w tym odpowiednich poziomów odniesienia;
 • zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
 • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010–2018);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu, w szczególności sportu powszechnego, zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć założone cele, w ramach Programu Erasmus+ realizowane są następujące akcje wpisujące się w jego strukturę:

 1. Akcja 1 – Mobilność
 2. Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 3. Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk
 4. Działania Jean Monnet
 5. Sport

Oficjalna strona Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Strona Erasmus+ w języku polskim: http://erasmusplus.org.pl/

Źródło i więcej informacji:

EN: European Union, Erasmus+ Programme Guide, Version 1 (2017), 20/10/2016.

PL: European Union, Przewodnik Programu Erasmus+, Wersja 2 (2016), 07/01/2016.