Moduły Jean Monnet

Czym jest Moduł Jean Monnet?

Moduł Jean Monnet jest krótkim programem nauczania (lub kursem) w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej w instytucji szkolnictwa wyższego. Minimalny czas trwania każdego modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki. Przyjmuje się, że godziny nauczania obejmują godziny bezpośrednich zajęć w kontekście wykładów, seminariów, konwersatoriów grupowych i mogą obejmować którekolwiek z wymienionych zajęć w formie kształcenia na odległość, ale nie obejmują zajęć indywidualnych. Moduły te mogą koncentrować się na jednej określonej dyscyplinie studiów europeistycznych lub charakteryzować się podejściem wielodyscyplinarnym, a zatem wymagać wkładu naukowego szeregu profesorów i ekspertów.

  Program Erasmus+ wspiera Moduły Jean Monnet w celu:

  • propagowania badań i pierwszych doświadczeń w zakresie nauczania młodych badaczy, naukowców oraz specjalistów w dziedzinie Unii Europejskiej;
  • promowania publikacji i rozpowszechniania wyników akademickich badań naukowych;
  • wzbudzenia zainteresowania tematami związanymi z UE i ustanowienia podstawy przyszłych ośrodków wiedzy europejskiej, w szczególności w krajach partnerskich;
  • promowania wprowadzenia perspektywy Unii Europejskiej głównie na kierunkach studiów niezwiązanych z UE;
  • prowadzenia dostosowanych do potrzeb zajęć na temat określonych zagadnień związanych z UE, istotnych dla absolwentów z punktu widzenia ich życia zawodowego.

  Moduł Jean Monnet utrwala i włącza zagadnienia związane z Unią Europejską do programów nauczania, które do tej pory zawierały je jedynie w ograniczonym zakresie. Programy nauczania pozwalają również udostępnić fakty i wiedzę o Unii Europejskiej szerokiemu gronu osób uczących się i zainteresowanych obywateli.

  Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

  Moduły Jean Monnet muszą przyjmować jedną z następujących form:

  • ogólnych lub wprowadzających zajęć obejmujących zagadnienia związane z Unią Europejską (w

  szczególności w instytucjach i na wydziałach, które jeszcze nie posiadają znacznie rozwiniętej oferty zajęć w tej dziedzinie);

  • wyspecjalizowanego nauczania na temat zmian zachodzących w Unii Europejskiej (w szczególności w instytucjach i na wydziałach, które jeszcze nie posiadają znacznie rozwiniętej oferty zajęć w tej dziedzinie);
  • w pełni uznawanych kursów letnich i kursów intensywnych.

  Źródło i więcej informacji:

  EN: European Union, Erasmus+ Programme Guide, Version 1 (2017), 20/10/2016.

  PL: European Union, Przewodnik Programu Erasmus+, Wersja 2 (2016), 07/01/2016.