Seminaria dyplomowe - warsztaty

Sygnatura moich seminariów dyplomowych w SGH:

191701-1356 Seminarium licencjackie

291701-1356 Seminarium magisterskie

Dziekanat Studium Licencjackiego SGH o pracy licencjackiej – wymogi, zasady i etapy

Dziekanat Studium Magisterskiego SGH o pracy magisterskiej – wymogi, zasady i etapy

Charakterystyka mojego seminarium:

 • seminarium dyplomowe ma formę wspólnych warsztatów dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, stacjonarnych, popołudniowych i sobotnio-niedzielnych,
 • w każdym semestrze odbywają się dwa spotkania obowiązkowe w wybranym dniu roboczym w godz. 17.10–20.50,
 • seminarium ma formułę warsztatów otwartych również dla innych zainteresowanych studentów SGH i spoza SGH, którzy chcieliby skorzystać z przekazywanej wiedzy, uczestniczyć w dyskusjach i rozwijać warsztat w zakresie pisania prac naukowych,
 • w wybranych spotkaniach uczestniczą zaproszeni przeze mnie goście jako dyskutanci (doktoranci, doktorzy, specjaliści w różnych obszarach, np. z UNGC, UNHCR, UW, itp.),
 • jedocześnie zapewniam stały kontakt indywidualny z każdym studentem w zależności od jego potrzeb (spotkania f2f, komunikacja mailowa, Skype, telefon, itp.),
 • proponuję indywidualną ścieżkę pracy dla studentów wyjeżdzających na wymianę lub pracujących np. za granicą (dotyczy przypadków, kiedy student nie może uczestniczyć w spotkaniach w SGH).

Zakres spotkań obowiązkowych w SGH obejmuje m.in.:

 • omówienie wymogów formalnych pracy dyplomowej w SGH,
 • wybór problematyki pracy,
 • sformułowanie tytułu, celu, tezy, pytań badawczych,
 • wybór metod badawczych,
 • dyskusję nad źródłami tradycyjnymi i internetowymi,
 • dyskusję nad koncepcją i strukturą pracy,
 • dyskusję nad fragmentami pracy przy udziale zaproszonych gości w roli dyskutantów,
 • przygotowanie się do obrony pracy przed komisją egzaminacyjną,
 • rozwinięcie umiejętności analitycznych i autoprezentacji.

Metody pracy podczas spotkań mają charakter interaktywny:

 • prezentacje multimedialne,
 • case study,
 • dyskusje,
 • praca ze źródłami (np. analiza dokumentów prawnych, danych statystycznych).

Zainteresowania studentów i proponowana tematyka prac dyplomowych powinny wpisywać się w następujące zagadnienia (oczywiście mile widziane inne tematy w granicach kompetencji wykładowcyJ):

 1. integracja europejska, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, wybrane polityki UE, studia europejskie,
 2. przemiany społeczno-demograficzne w Europie / UE i ich konsekwencje, sytuacja demograficzna Europy/UE,
 3. migracje międzynarodowe, migracje i azyl w Europie,
 4. polityka UE w dziedzinie migracji i azylu, polityki migracyjne i integracyjne w  wybranych państwach Europy,
 5. integracja imigrantów i obcokrajowców w wybranych państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Francji,
 6. gospodarka europejska, stosunki zewnętrzne UE,
 7. gospodarka światowa, globalizacja, organizacje międzynarodowe, globalne dobra publiczne,
 8. międzynarodowa pozycja Francji, polityka zagraniczna Francji,
 9. szkolnictwo wyższe w UE, edukacja a rynek pracy,
 10. współczesne mocarstwa i potęga (siła) państwa.