Imigracja i polityka imigracyjna

Pełny sylabus przedmiotu z oferty SGH

Cele przedmiotu

 1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy o migracjach międzynarodowych we współczesnym świecie z uwypukleniem trzech możliwych poziomów analizy - krajowego, regionalnego i globalnego – wraz z ich krótka egzemplifikacja jako tła do późniejszej koncentracji uwagi na państwie oraz relacji między szczeblem państwowym a regionalnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.
 2. Omówienie podstaw teoretycznych dotyczących takich kwestii jak: migracje międzynarodowe a rola państwa, polityka migracyjna, imigracja a emigracja, imigracja a integracja imigrantów.
 3. Analiza imigracji, populacji imigrantów i cudzoziemców oraz polityki imigracyjnej w wybranych nowych i starych państwach członkowskich UE.
 4. Rozwiniecie umiejętności studentów w zakresie analizy wybranych aspektów polityki imigracyjnej w państwach UE, w tym oceny jej skuteczności i efektywności na konkretnych przykładach.
 5. Zwiększenie świadomości studentów, iż kształtowanie celowej i spójnej polityki imigracyjnej jest niezbędne, aby stawić czoła aktualnym i przyszłym wyzwaniom migracyjnym, zwłaszcza w Europie.
 6. Rozbudzenie wrażliwości studentów na problematykę migracji międzynarodowych, ich wielowymiarowych przyczyn i konsekwencji dla współczesnych społeczeństw przyjmujących i wysyłających migrantów.
 

Program przedmiotu

Zajęcia nr 1-5 wprowadzają w problematykę migracji międzynarodowych we współczesnym świecie oraz wybrane zagadnienia teoretyczne. Zajęcia nr 6-13 koncentrują się na omówieniu i analizie sytuacji imigracyjnej, populacji imigrantów i cudzoziemców oraz polityki imigracyjnej w państwach UE. Zajęcia nr 14-15 służą pokazaniu sytuacji imigracyjnej UE oraz porównaniu jej polityki z politykami krajowymi, aby określić stopień ich europeizacji.

 

 1. Migracje międzynarodowe - wprowadzenie. Przegląd teorii migracji, podstawowych pojęć i ogólnych trendów. Trzy poziomy analizy - krajowy, regionalny i globalny.
 2. Organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym a problematyka migracji międzynarodowych. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 3. Organizacje międzynarodowe o zasięgu regionalnym a problematyka migracji międzynarodowych. Przypadek Unii Europejskiej.
 4. Państwo a migracje. Granice. Obywatelstwo. Narodowość. Mniejszości. Diaspora.
 5. Polityka migracyjna - zakres przedmiotowy, cele, założenia, mechanizmy i narzędzia, interesariusze. Imigracja a emigracja. Polityka imigracyjna a emigracyjna. Imigracja a integracja imigrantów. Polityka imigracyjna a integracyjna imigrantów.
 6. Imigracja do Francji. Populacja imigrantów i cudzoziemców. Polityka imigracyjna.
 7. Imigracja do Wielkiej Brytanii. Populacja imigrantów i cudzoziemców. Polityka imigracyjna.
 8. Imigracja do Niemiec. Populacja imigrantów i cudzoziemców. Polityka imigracyjna.
 9. Imigracja do państw Beneluksu (Belgii, Holandii, Luksemburga). Populacja imigrantów i cudzoziemców. Polityka imigracyjna.
 10. Imigracja do Włoch i Grecji. Populacja imigrantów i cudzoziemców. Polityka imigracyjna.
 11. Imigracja do Szwecji i Danii. Populacja imigrantów i cudzoziemców. Polityka imigracyjna.
 12. Imigracja do państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Republiki Czeskiej, Słowacji). Populacja imigrantów i cudzoziemców. Polityka imigracyjna.
 13. Imigracja do państw bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii). Populacja imigrantów i cudzoziemców. Polityka imigracyjna.
 14. Imigracja do Unii Europejskiej. Populacja imigrantów i cudzoziemców. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie migracji a polityki (wybranych) państw członkowskich. Europeizacja polityk krajowych?
 15. Państwa członkowskie UE wobec kryzysu migracyjnego i kryzysu uchodźczego w Europie.