Polityka Migracyjna

Sylabus przedmiotu w ofercie SGH

Cele:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu migracji międzynarodowych i polityki migracyjnej. 2. Przedstawienie migracji jako złożonego i wielowymiarowego problemu badawczego, którego najpełniejszy obraz otrzymuje się przez zastosowanie podejścia inter- i wielodyscyplinarnego. 3. Zaprezentowanie głównych trendów migracyjnych we współczesnym świecie, a także przyczyn, konsekwencji i uwarunkowań migracji. 4. Zaznajomienie studentów z głównymi problemami i wyzwaniami w obszarze migracji międzynarodowych. 5. Przedstawienie zakresu przedmiotowego, celów, założeń, mechanizmów, narzędzi i interesariuszy polityki migracyjnej. 6. Przedstawienie polityki migracyjnej realizowanej w praktyce w różnych regionach świata na wybranych przykładach. 7. Rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie analizowania wybranych aspektów współczesnych migracji międzynarodowych i polityki migracyjnej, w tym oceny jej skuteczności i efektywności. 8. Zwiększenie świadomości studentów, iż kształtowanie celowej i spójnej polityki migracyjnej jest niezbędne, aby stawić czoła aktualnym i przyszłym procesom migracyjnym. 9. Rozbudzenie wrażliwości studentów na problematykę migracji międzynarodowych, ich przyczyn i wielowymiarowych konsekwencji dla współczesnych społeczeństw przyjmujących i wysyłających migrantów.

Program:

Zajęcia koncentrują się na komparatystycznym przedstawieniu, analizie i ocenie sytuacji w obszarze migracji międzynarodowych w skali globalnej, regionalnej i krajowej. Wymiar teoretyczny jest realizowany przez wprowadzenie podstaw i definicji z zakresu migracji i polityki migracyjnej, zaś wymiar praktyczny przez wspólne omówienie, analizę i ocenę zróżnicowanej sytuacji migracyjnej w wybranych państwach świata wraz z prowadzoną polityką migracyjną.

1 Migracje międzynarodowe - podstawowe pojęcia i ich definicje. Źródła danych na temat migracji.

2 Migracje międzynarodowe jako złożony i wielowymiarowy problem badawczy w ujęciu inter- i wielodyscyplinarnym (główne podejścia teoretyczne do badania migracji międzynarodowych, trudności w badaniu migracji).

3 Procesy migracyjne we współczesnym świecie - trendy, przyczyny, konsekwencje i uwarunkowania, główne problemy i wyzwania.

4 Polityka migracyjna - zakres, cele, założenia, mechanizmy i narzędzia, interesariusze.

5 Polityka emigracyjna a imigracyjna. Polityka imigracyjna a integracyjna. Modele polityki migracyjnej w ujęciu teoretycznym.

6 Polityka migracyjna w wybranych państwach Ameryki Północnej i Europy.

7 Polityka migracyjna w wybranych państwach Afryki, Azji i Ameryki Południowej.