PECSA

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association, PECSA) powstało w 1989 r. z inicjatywy naukowców z wiodących uczelni w Polsce, przy aktywnym wsparciu Komisji Europejskiej. PECSA wyróżnia się inter- i wielodyscyplinarnym profilem naukowo-badawczym jej członków. Podejmowane przez nią działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w tym m.in. ekonomii, socjologii, polityki publicznej, stosunków międzynarodowych, prawa i administracji. Funkcję Przewodniczącej Stowarzyszenia od 2008 r. pełni prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek, która jest pracownikiem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. PECSA należy do międzynarodowej sieci European Community Studies Association (ECSA-World), która zrzesza ponad 60 krajowych i regionalnych stowarzyszeń na świecie zajmujących się badaniami i nauczaniem z zakresu integracji europejskiej. Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, będąc organizacją pozarządową, dąży do rozwijania i upowszechniania rzetelnej wiedzy w społeczeństwie na temat europejskich procesów integracyjnych i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Cele PECSA obejmują m.in.:

 • promocję badań oraz nauczania z zakresu problematyki Unii Europejskiej,

 • analizę strategicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jej polityk,

 • rozwój współpracy i integracji między polskimi naukowcami i badaczami oraz uniwersytetami i instytucjami zajmującymi się tą problematyką,

 • promocję powiązań polskich badaczy z badaczami z innych państw UE, członkami sieci ECSA oraz instytucjami UE.

Ponadto celem prowadzonych przez Stowarzyszenie działań dydaktycznych i badawczych jest definiowanie odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przed Unią Europejską, jej państwami członkowskimi oraz obywatelami w zmieniających się uwarunkowaniach regionalnych i globalnych.

DZIAŁALNOŚĆ PECSA

Ostatnie lata funkcjonowania stowarzyszenia świadczą o intensyfikacji działań środowisk naukowych skoncentrowanych wokół badań nad integracją europejską. W ramach PECSA stworzono prężny zespół projektowy łączący energię młodych badaczy oraz doświadczenie i wiedzę dojrzałej kadry akademickiej. Owocem tej współpracy było przygotowanie wielu projektów naukowo-badawczych oraz szkoleniowych. Zadaniem PECSA jest budowanie silnej sieci współpracy krajowej i międzynarodowej, rozwój badań przy udziale naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i za granicą, a także organizowanie seminariów i konferencji naukowych. Dotychczas PECSA m.in. uczestniczyła w projekcie EUintegRATIO, zrealizowała projekty AME i EuInteg, a także zainicjowała cykl Seminariów Europejskich. W latach 2016–2018 PECSA realizuje projekt Jean Monnet Project „Akademia Młodego Europejczyka 2” (AME 2) współfinansowany przez UE w ramach środków Programu Erasmus+, który jest kontynuacją AME z lat 2013–2014. Projekt koordynuje dr Aleksandra Szczerba-Zawada. Jednocześnie w latach 2016–2019 PECSA realizuje projekt Jean Monnet Support to Associations „Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities” (EUSHARE) również współfinansowany przez UE w ramach środków Programu Erasmus+, który koordynuje dr Marta Pachocka.

EUINTEGRATIO

PECSA współuczestniczyła w 2011 r. w realizacji projektu „European Integration Process in the New Regional and Global Settings (EUintegRATIO)”, który był finansowany ze środków 7 Programu Ramowego UE. W ramach projektu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tym samym tytułem jako flagowe wydarzenie Polskiej Prezydencji w Radzie UE. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marek Belka, Michał Boni, Laszlo Csaba, Irena E. Kotowska, Ewa Latoszek, Robert M. Lindley, Mario Monti, Willem Molle, Alojzy Z. Nowak, Edward Palmer, Dariusz Rosati i Andrzej Stępniak.

EUINTEG

W latach 2014–2015 PECSA zrealizowała project „Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)” w ramach Jean Monnet Project Programu UE Erasmus+ oraz konkursu MSZ „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”. Kulminacyjnym punktem projektu EuInteg była międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana w dniach 14–15 maja 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta i Katedrą Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH), Uniwersytetem Warszawskim (Centrum Europejskim i Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW) i Uniwersytetem Gdańskim (Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG) przy wsparciu Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (ECSA-World), Europejskiej Akademii Dyplomacji (EAD) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS). Była to okazja do obchodów 25. rocznicy utworzenia PECSA. Tematyka konferencji obejmowała współczesne wyzwania społeczne, gospodarcze i polityczne związane z procesem integracji europejskiej w obliczu przemian regionalnych i globalnych oraz ich wpływ na rozwój multi- i interdyscyplinarnego podejścia w ramach studiów europejskich. Konferencja została objęta wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego, a także patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto patronatu wydarzeniu udzieliły Związek Banków Polskich i Stowarzyszenie Top 500 Innovators. W konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych i branżowych, m.in. prof. dr hab. Jerzy Buzek i prof. dr Enrique Banus. W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób.

AKADEMIA MŁODEGO EUROPEJCZYKA

W latach 2013–2014 PECSA zrealizowała ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademia Młodego Europejczyka” (AME), który był współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz przez Unię Europejską wpisując się w Działania Jean Monnet Programu UE LLP. Projekt był skierowany do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz ich nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce. Ponadto odbiorcami wybranych działań projektu byli studenci polskich uczelni. W ramach AME zaplanowano działania o zróżnicowanym charakterze, które objęły m.in.: webinaria, zajęcia w wybranych liceach, wykłady otwarte na uczelniach, skrypt dla nauczycieli szkół średnich na temat podstaw wiedzy o UE, konferencję z okazji obchodów Dnia Europy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie oraz konkurs „Polska w Unii” dla uczniów województwa pomorskiego.

SEMINARIA EUROPEJSKIE

Od 2014 r. PECSA we współpracy z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (KES SGH), Katedrą Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce (KAS) organizuje cykl Seminariów Europejskich dotyczących aktualnych zagadnień demograficznych, społecznych i gospodarczych w Europie i Unii Europejskiej. Dotychczas odbyło się sześć seminariów, które dotyczyły m.in. europejskiej inicjatywy obywatelskiej, edukacji i rynku pracy w UE, wyzwań i perspektyw innowacji w UE, delegacji narodowych w Parlamencie Europejskim oraz organizacji pozarządowych wobec wyzwań globalnych. 

ZARZĄD PECSA

 1. prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek – Przewodnicząca

 2. dr Anna Masłoń-Oracz – Skarbnik

 3. dr Marta Pachocka – Sekretarz

 4. dr Agnieszka Kłos – Wiceprzewodnicząca

 5. dr Maciej Krzemiński – Wiceprzewodniczący

 6. dr Kamil Zajączkowski – Wiceprzewodniczący

 7. prof. zw. dr hab. Andrzej Stępniak – Członek Zarządu

 8. doc. dr Artur Adamczyk – Członek Zarządu

 9. dr Aleksandra Borowicz – Członek Zarządu

KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ul. Wiśniowa 41, budynek W, pokój 65–66, 02-520 Warszawa

e-mail: biuro@pecsa.edu.pl

www: http://pecsa.edu.pl/

CZŁONKOSTWO W PECSA

Członkami PECSA są pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, niezależni badacze, instytucje badawczo-dydaktyczne, uniwersytety i ich jednostki organizacyjne. Do grona indywidualnych członków PECSA należą wybitni przedstawicieli świata nauki w Polsce, w tym profesorowie Jean Monnet. Wśród członków PECSA znajdują się także eksperci reprezentujący Polskę w instytucjach unijnych, którzy biorą czynny udział w kształtowaniu polityk UE, m.in. Danuta Huebner, Ewa Synowiec, Dariusz Rosati czy Jacek Saryusz-Wolski. Członkami instytucjonalnymi PECSA są takie jednostki jak m.in. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Interdyscyplinarność członków PECSA oraz ich doświadczenie sprawiają, że jest ono przyjaznym miejscem do rozwoju naukowego, wymiany wiedzy oraz prowadzenia badań. Wszystkich zainteresowanych członkostwem w PECSA zapraszamy do współpracy i udziału w licznych inicjatywach Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad członkostwa znajdują się na stronie internetowej PECSA: http://www.pecsa.edu.pl/pl/dolacz/

Kontakt: biuro@pecsa.edu.pl