Foundation El-Karama

dr Magdalena El Ghamari – kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas, fundator i prezes Fundacji El-Karama. Analityk portalu Defence24 oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial, and Competition Law w Tiranie. Członek zespołu redakcyjnego magazynu „e-terroryzm” oraz Security Review.
Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego, sfinalizowana w obszarze nauk o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne.
Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec (Europejska Akademia Dyplomacji, Instytut Studiów nad Terroryzmem, Colegium Civitas, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Akademia Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupy Interwencyjne Straży Więziennej, Straż Graniczna, Policja) oraz uczestniczka programów międzynarodowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polski Czerwony Krzyż).
Autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej. (Część tekstów dostępna tu: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3959723/ oraz http://el-karama.pl/publikacje/)  Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów dla nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce i za granicą: Uniwersytet w Albanii (Tirana) oraz Kosowie (Prisztina – jako profesor wizytujący podczas Summer University Camp oraz  Kosovo International Summer Academy, także jako szkoleniowiec dla CCOE NATO (Enschede Holandia).

Zainteresowania badawcze:

obszar MENA, fundamentalizm islamski, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzm, migracje, komunikacje międzykulturowa, arabistyka, Bałkany, operacje NATO, militaria.


Głównym celem Fundacji El-Karama jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zwiększenia świadomości i zbliżenia narodów i państw z obszaru Basenu Morza Śródziemnego (MENA).

Szczegółowymi celami Fundacji są: podejmowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich inicjatyw i działań w zakresie:

a) identyfikacji tożsamości kulturowej obszaru MENA;
b) działalności naukowej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu, kulturalnej, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
c) działalności wspomagającej rozwój naukowy, w tym rozwój edukacji;
d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
e) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
g) poszerzanie wiedzy na temat narodów i państw zamieszkujących obszary MENA;
h) turystyki i krajoznawstwa;
i) ochrony i promowania dóbr kultury i tradycji narodowej wybranego obszaru;
j) wspierania osób uzdolnionych;
k) działalności charytatywnej;
l) prognozowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa obszaru MENA;
m) promowania działań edukacyjnych;
n) budowania społeczeństwa obywatelskiego.